Facebook

Truck-Spotters.eu

Autor Wątek: Regulamin Truck-Spotters.eu / Forum Rules  (Przeczytany 19911 razy)

Offline Administrator

 • Administrator
  • Truck-Spotters.eu
Regulamin Truck-Spotters.eu / Forum Rules
« dnia: 27 Sierpień 2012, 14:43:17 »
FOR ENGLISH TRANSLATION PLEASE SCROLL DOWN

Русский перевод ниже


1. Zamieszczanie zdjęć na Truck-Spotters.eu.

1.1. Właściwości zdjęć.

    a)Rozmiar zdjęcia musi mieścić się w przedziale 800x533 pikseli a 800x600 pikseli.
    b)Dopuszcza się zdjęcia o proporcjach panoramicznych w uzasadnionych przypadkach.
    c)W pojedyńczym poście mogą zostać zamieszczone maksymalnie 3 zdjęcia. Całkowita waga załączników w pojedynczej wiadomości to maksymalnie 900kB.
    d)Maksymalny rozmiar pojedynczej fotografii to 350kB.
    e)Fotografowane auta nie powinny być zasłonięte przez elementy nie związane z tematyką fotografii.
    f)Auta na zdjęciach muszą mieścić się w kadrze. Punkt ten nie dotyczy zdjęć skupiających się na ciągniku siodłowym.
    g)Zabrania się dodawania zdjęć wykonanych telefonami komórkowymi.
    h)Wszystkie zdjęcia nie spełniające powyższych wymogów będą usuwane a autorzy karani ostrzeżeniami.

1.2. Jakość zdjęć.

    a)Zdjęcie nie powinno być zniekształcone w wyniku zbyt wysokiej kompresji przy zapisie zdjęcia. Zaleca się minimalną wagę zdjęcia 200kB.
    b)Zdjęcie nie powinno być poruszone (rozmazane ruchem czy to samego auta czy aparatu fotografującego). Wyjątkiem są zdjęcia robione techniką panoramowania.
    c)Zdjęcie nie powinno być niedoświetlone (zbyt ciemne). Wyjątek stanowią zdjęcia nocne, które jednak też muszą być dostatecznie naświetlone.
    d)Zdjęcie nie powinno być przepalone (zbyt jasne). Dopuszcza się jednak minimalne przepalenia na małych fragmentach zdjęcia.
    e)Zdjęcie nie powinno być wyraźnie zaszumione (bardziej widoczne piksele).

1.3. Zasada przydzielania zdjęć do tematów:

    - Jeżeli opisany jest cały zestaw lub sam ciągnik to zdjęcie trafia do tematu przewoźnika, z którego pochodzi pojazd.
    - Jeżeli ciągnik jest opisany logiem jednej firmy i naczepa logiem innej, zdjęcie trafia do wątku przewoźnika, od którego pochodzi ciągnik.
    - Jeżeli ciągnik jest nieopisany a opisana jest naczepa zdjęcia trafia do wątku przewoźnika, od którego pochodzi naczepa.
    - Jeżeli cały zestaw jest nieopisany zdjęcie powinno trafić do działu producentów aut.

1.4. Zamieszczanie zdjęć w dziale "Producenci"

W dziale "Producenci" zabronione jest dodawanie masowo postów z pojedynczymi zdjęciami. Dozwolone jest dodawanie postów z mniejszą niż maksymalna przewidziana na forum liczbą załączników, tj. trzy (3), ale tylko w sytuacji gdy ma to charakter okazjonalny, nie częściej niż co tydzień, lub gdy zdjęcie prezentuje pojazd rzadko spotykany na drogach (tzn. ciężarówka zabytkowa lub powszechnie uważana za klasyka; rzadka wersja limitowana).

1.5. Pozostałe zasady postów
 • Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie czy na forum istnieje już wątek firmy, do której należy auto, zanim założy wątek dla danego przewoźnika. Można to zrobić korzystając z alfabetycznych spisów firm w poszczególnych działach krajowych lub forumowej wyszukiwarki.
 • Jeżeli na forum nie ma założonego tematu dla danego przewoźnika użytkownik ma obowiązek założyć taki wątek samodzielnie, zakładając go z zastosowaniem wzoru znajdującego się TUTAJ.
 • Każda wiadomość zawierająca zdjęcia powinna zawierać opis do każdego ze zdjęć. Wzór opisu znajduje się TUTAJ
 • Zdjęcia muszą być dodawane do postów w formie załączników. Zabrania się dodawania zdjęć poprzez linki do zewnętrznych hostingów.
 • Zabrania się dodawania kilku zdjęć o identycznych kadrach w tym samym poście.
Zdjęcia dodane na Truck-Spotters.eu oraz prawa autorskie do nich pozostają własnością ich autorów.

2. Profil użytkownika.
 • Użytkownik może posiadać tyko i wyłącznie jedno konto. W przypadku wykrycia multikonta wszystkie konta zostaną zablokowane.
 • Użytkownik nie może dodawać grafik do swojej sygnaturki. Dozwolony jest tylko tekst, który musi mieścić się w czterech wierszach.
 • Awatar w profilu użytkownika nie może być większy niż 120x120 pikseli.

3. Podsumowanie.
 • Użytkownik który nie przestrzega powyższego regulaminu będzie karany poprzez system ostrzeżeń.
 • Konto użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte gdy będą ku temu odpowiednie przesłanki.
W razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości prosimy o kontakt z Administracją.Truck-Spotters.eu

Regulamin Truck-Spotters.eu / Forum Rules
« dnia: 27 Sierpień 2012, 14:43:17 »

Offline Administrator

 • Administrator
  • Truck-Spotters.eu
Forum Rules
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Listopad 2013, 15:37:33 »
Русский перевод ниже


1. Uploading photos to Truck-Spotters.eu.

1.1. Properties of photos.

    a) The permited photo size on the Forum is between 800x533 and 800x600 pixels.
    b) Panoramic images are also allowed on certain occasions.
    c) Maximum of 3 photos per post can be attached. The total size of the attachments in a single message can't exceed 900kB.
    d) The maximum size of a single photo attachement is 350kB.
    e) Photographed vehicle should not be obscured by objects not related to the topic of the photo.
    f) Trucks on photos must be within the frame. This paragraph does not apply to images focusing solely on the tractor unit.
    g) Attaching of photos taken with mobile phones is forbidden.
    h) All photos that don't meet these requirements will be removed and the authors given warnings.

1.2.Quality of photos.

    a) Photo should not be distorted as a result of too high compression when saving images after post-processing. It is recommended that the minimum size of a file is 200kB.
    b) Photo should not be blurred (by motion of the subject or the camera / photographer). Exceptions are photos taken using "panning" technique.
    c) Photo should not be underexposed (too dark). Exceptions are photos taken obviously at night / in poor lighting conditions, however, the subject must be sufficiently exposed.
    d) Photo should not be overexposed (too bright). However, a minimum overexposure on small parts of the image is acceptable.
    e) Photo should have as little noise visible as possible.

1.3.Assigning images to topics:

    - If the vehicle (whole or tractor unit) on the photo is branded with carrier's name such photo needs to go to carrier's topic.
    - If the tractor is described one company's logo and the trailer carries a different logo, the image goes to the topic of the company owning the tractor.
    - If the tractor is not branded with any logo / name, but the tailer is, the photo goes to the topic of the company owning trailer.
    - If the vehicle isn't branded with any carrier's name / logo such photo goes to "Producenci" section of the forum.

1.4.Posting photos in "Producenci" (manufacturers) part of the forum.

In the "Producenci" section it is forbidden to add mass posts with single photos. It is allowed to add posts with less than the maximum number of attachments provided for in the forum, which is three (3), but only if it is occasional, not more often than every week, or if the photograph presents a vehicle rarely found on roads (ie. truck historic or widely regarded as a classic, rare limited edition).

1.5. Other posting rules
 • It is your responsibility to check whether the topic for your photo already exists on the forum before starting a new thread. You can do this by using the alphabetical lists of companies in "Countries" section of the forum or simply use the forum's search engine.
 • If there is no topic for the carrier on the forum you must create one yourself, using for reference the pattern HERE.
 • Each photo needs to carry a text description underneath. Description pattern can be found  HERE.
 • Photos must be added to the posts in the form of attachments. The addition of images through links to external hosting webpages is forbidden.
 • Attaching many photos framed in an identical way in the same post / topic should be avoided.
Photos added to the Truck-Spotters.eu and copyright to them remain the property of their respective authors.

2. User's Profile.
 • You can have only have one user account on the forum. If you will be found to have multiple user accounts all of them will be removed and you will be permanently banned from the forum.
 • Graphics in user's signature are forbidden. Only text is permited, no more than 4 lines.
 • User's avatar can't be larger than 120x120 pixels.

3. Summary.
 • Users who don't comply with the above rules will be punished with a system of warnings, eventually leading to a ban.
 • Your account may be disabled or removed when thre are reasonable grounds for doing so.
If you have any problems or concerns, please contact the Administration.Offline Administrator

 • Administrator
  • Truck-Spotters.eu
Prawila Foruma
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2013, 15:39:41 »
1. Загрузка фотографий на форум Truck-Spotters.eu.

1.1. Общие сведения.

    a) Допустимый размер фото на Форуме в диапазоне от 800x533 до 800x600 пикселей .
    b) Панорамные изображения допустимы в некоторых случаях .
    c) Максимум 3 фотографии может содержаться в сообщении .Общий размер вложений в одном сообщении не должен превышать 900Кб .
    d) Максимальный размер одной прикрепленной фотографии 350kB .
    e) На фотографии не должны находится объекты не связанные с темой фотографии.
    f) Вся сцепка на фотографии должна быть в кадре. Этот пункт не применяется к изображениям на которых акцент исключительно на тягач .
    g) Опубликование фотографий сделанных на мобильный телефон запрещено.
    h) Все фотографии , которые не отвечают этим требованиям будут удалены, и авторы получат предупреждения.

1.2. Качество фотографий.

    а)фотографии не должны быть искажены в результате слишком высокой степени
      сжатия при сохранении изображений после пост-обработки. Рекомендуется,       чтобы минимальный размер файла составлял 200kB .
    b) фотография не должна быть размыта ( движением объекта или камеры / фотографа) .Исключение составляют фотографии , сделанные с использованием "панорамной " техники.
    c) фотография не должна быть недоэкспонированной (слишком темная).Исключение это фотографии сделанные очевидно ночью / в условиях недостаточной освещенности , однако, объект должен быть достаточно виден .
    d) фотография не должна быть перенасыщена (слишком яркая) .Однако минимальные передержки на небольшой части изображения приемлемы.
    e) фотография должна иметь минимальное количество шума.

1.3. Выкладывание изображений в темах :
 • Если транспортное средство (полностью или тягач) на фото имеет наименование транспортной компании такие фотографии должна перейти к теме перевозчика.
 • Если тягач имеет логотип одной компании а прицеп имеет другой логотип изображение переходит к теме компании, владеющей тягачом.
 • Если тягач не фирменный без логотипа / названия ,фото идет в тему компании владеющей прицепом.
 • Если автомобиль не принадлежит транспортной компании такие фото идут в раздел форума " Producenci ".

1.4. Выкладывание фото в " Producenci " (производители ).

В разделе «Производители» запрещено добавлять массовые посты с одиночными фотографиями. Разрешается добавлять посты с количеством вложений, которое меньше максимального, предусмотренного на форуме, т. Е. Три (3), но только если это случайно, не чаще, чем каждую неделю, или если на фотографии изображен автомобиль, редко встречающийся на дорогах (например, грузовик). исторический или широко известный как классический, редкий ограниченный выпуск).

1.5. Другие правила
 • Это ваша ответственность, чтобы проверить , существует ли тема компании на форуме, прежде чем начать новую тему .Вы можете сделать это с помощью алфавитного списка компаний "Страны" разделы форума или просто воспользуйтесь поиском форума.
 • Если нет темы для перевозчика на форуме вы должны создать ее самостоятельно . Описание модели можно найти здесь
 • Каждая фотография должна нести под собой текстовое описанием. Описание модели можно  найти здесь
 • Фотографии должны быть добавлены в сообщение в виде вложений. Добавление изображений с помощью ссылки на внешние веб-страницы хостинга запрещено.
 • Прикрепление большого количества похожих фотографий в тот же пост / тему следует избегать.

Фотографии, добавленные на форум Truck - Spotters.eu и авторские права на них остаются собственностью их авторов.

2 .Профиль пользователя.

 • Вы можете иметь только один профиль пользователя на форуме. Если будет обнаружены несколько учетных записей пользователей все они будут удалены, и Вам закроют доступ к форуму.
 • Графика в подписи пользователя запрещена.Только текст не более 4 линий.
 • Аватар пользователя не может быть больше, чем 120x120 пикселей .
3 .Резюме.
 • Пользователи, которые не соответствуют вышеуказанным правилам, будут наказаны с системой предупреждений, в конечном итоге приводит к блокировке профиля.
 • Ваша учетная запись может быть отключена или удалена, когда мы будем иметь достаточные основания для этого.

Если у вас возникли проблемы или вопросы, свяжитесь с Администрацией .
Русскоговорящий администратор - Niko_Russia.

 

BloQcs design by Bloc
SMF 2.0.15 | SMF © 2013, Simple Machines
SMFAds for Free Forums