Facebook

Truck-Spotters.eu

Regulamin rejestracji

Witamy na Truck-Spotters.eu!                                                               PLEASE, SCROLL DOWN FOR AN ENGLISH VERSION

Nasza strona to projekt grupy zapaleńców, których łączy wspólna pasja - zamiłowanie do fotografowania aut ciężarowych wszelkiego rodzaju. Jeżeli podzielasz nasze zainteresowania, zapraszamy do rejestracji i aktywności na Truck-Spotters.eu. Członkostwo jest całkowicie darmowe, nikt też nie czerpie żadnych korzyści finansowych z Twojego udziału w tym projekcie, bezpośrednio ani pośrednio. Zanim jednak się zarejestrujesz, chcielibyśmy abyś zapoznał się z poniższymi punktami, których znajomość z pewnością ułatwi nam współpracę:
 • Strona ma formę Forum, które z założenia jest miejscem do udzielania się na jego łamach.  Dlatego jeżeli rejestrujesz się tylko z myślą o tym, aby mieć możliwość oglądania zdjęć, to nie marnuj sobie czasu - fotografie są widoczne wyłącznie dla aktywnych Użytkowników. Konta bez postów lub z wiadomościami, które nie wnoszą nic sensownego do Forum, będą regularnie usuwane.
 • Konta Użytkowników zatwierdzane są przez Administrację. Wysłanie zdjęcia Twojego autorstwa lub linku do Twojej galerii w Internecie na adres info@truck-spotters.eu, pomoże przyspieszyć akceptację Twojego konta.
 • Jakość zdjęć przede wszystkim - nikt nie chce oglądać gniotów. Pamiętaj, że jeżeli widzisz u siebie na monitorze niedoskonałości Twojego zdjęcia w wymaganym na forum rozmiarze, to my również będziemy je widzieć. Takimi zdjęciami zniechęcisz tylko wszystkich do oglądania Twoich dokonań. W dobie fotografii cyfrowej nie ma możliwości, abyś nie był w stanie choć trochę poprawić jakości słabszego zdjęcia, np. w przeglądarce zdjęć.
 • Bądź dla nas litościwy -  my na prawdę nie chcemy oglądać każdego zdjęcia jakie zrobiłeś czy to na ostatnim wypadzie czy w ogóle. Pamiętaj, że czasami mniej znaczy więcej. Staraj się rozważnie wybierać to, co chcesz nam pokazać, skup się na tym co ciekawe, czego jeszcze nie ma na Forum, a przede wszystkim - wybieraj najlepsze zdjęcia.
 • Każdego znudzą jednakowe, monotonne kadry, różniące się tylko tematem zdjęcia, dlatego też nie chcemy postów składających się w całości z takich pstryków na Forum. Pamiętaj też o tym, gdy fotografujesz, i nie stój w miejscu. Nawet fotografując z wiaduktu nad drogą możesz wyciągnąć z tego miejsca kilka różnych ujęć. Gdy masz już zdjęcia na komputerze, możesz też je przycinać i kadrować dla zróżnicowania.
 • Z chęcią pooglądamy zdjęcia w stylu "ciężarówka w krajobrazie/mieście", ale jeżeli jedyne zdjęcia jakie posiadasz, to "masówka" robiona kompaktem bez zoomu z odległości 300 metrów, to niezupełnie o takie zdjęcia nam w tym miejscu chodzi.
 • Interesują nas TYLKO I WYŁĄCZNIE zdjęcia zrobione przez Ciebie. Dodawanie zdjęć cudzego autorstwa znalezionych w internecie bez wiedzy i zgody autora to po prostu kradzież  i spotka się ona z odpowiednią reakcją ze strony Administracji.
 • Zdjęcia zamieszczone na Forum oraz prawa autorskie do nich należą do autorów poszczególnych zdjęć - uszanuj to. O ile pobieranie cudzych zdjęć na dysk nie stanowi samo w sobie żadnego problemu, o tyle ich ponowna publikacja gdziekolwiek indziej, bez wiedzy i zgody autora, jest niezgodna z prawem i spotka się z reakcją ze strony Administracji.
 • Nie wnikamy, co piszesz w prywatnych wiadomościach czy e-mailach, ale na łamach samego Forum zabronione są wszelkie treści niedozwolone i nieprzyzwoite, m.in. pornografia, treści rasistowskie, ksenofobiczne czy homofobiczne, a także wulgaryzmy. W przypadku konfliktu z innym Użytkownikiem, forum nie jest miejscem do "prania brudów". Jest PW, GG, Skype, e-mail, a najlepiej załatwiać takie sprawy osobiście.
 • Rzecz jasna Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie przedstawione przez poszczególnych Użytkowników.

Dziękujemy i pozdrawiamy.
Użytkownicy Truck-Spotters.eu.


Welcome to Truck-Spotters.eu!

Our website is a project of a group of enthusiasts who share a common passion - a dedication to photography of all kinds of trucks. If you share our interest, we invite you to register and become active part of Truck-Spotters.eu. Membership is completely free, and no one receives any financial benefit from your participation in this project, either directly or indirectly. Yet before you sign up, we'd like you to read the following points, the knowledge of which will hopefully help us co-operate:
 • The website is in a form of a Forum, which by definition is a place to participate in. Therefore, if you sign up with a sole intention of just being able to view photos, do not waste your time - all photos are visible only to users participating in the life of Forum. Accounts with no posts or with messages that do not bring anything meaningful to the Forum, will be regularly removed.
 • User Accounts are approved by the Administration. Sending your photos or a link to your gallery on the Internet to the address info@truck-spotters.eu will help speed up the approval of your account.
 • Image quality is a priority - nobody wants to see shitty pics. Remember, that if you see imperfections on your photos in the size required on the Forum yourself on your PC, then we will see those imperfections as well. Such images will only put everybody off your uploads. In the age of digital photography, there is no way that you can't improve the quality of slightly imperfect images even with a simple image viewing software.
 • Be merciful to us - we really do not want to see all of photos that you've taken, regardless whether snapped on last photo outing or since you've started shooting. Remember that sometimes less is more. Try to choose carefully what you want to show us, focus on what's interesting, what's not yet on the forum, and most of all - choose the best photos.
 • Everyone gets bored with same looking, monotonous frames, differing only in subject on them, therefore, we do not want posts consisting entirely of such snaps on the Forum. Also remember about this when you're out shooting, and do not stand still. Even photographing on a bridge over a motorway you can find a couple of different angles in that single location. Once you have images on your computer, you can also trim and crop them to differentiate them.
 • We're keen on photos in the style of "truck in the landscape / city", but if the only pictures you have, are snapshots made with a compact camera without a zoom from a distance of 300 meters, those are not quite the same photos we are keen on.
 • We are only interested in photos taken by YOURSELF. Sharing someone else's photos found on the Internet without the knowledge and consent of their author is simply a theft and it will meet with a response from the Administration.
 • Photos posted on the forum, and the copyrights to them belong to the authors of those images - respect this. While downloading other people's photos onto your PC's hard drive is not a problem in itself, publishing such photos elsewhere, without the knowledge and consent of the author, is against the law and will meet with a response from the Administration.
 • We do not care what you write in private messages or e-mails, but on public pages of the Forum it is forbidden to post any illegal and offensive content, including pornography, racist, xenophobic or homophobic views, and vulgarities. In case of a conflict with another User, forum is not the place to sort it out. There are Private Messages, Skype, e-mails, and best of all - you can meet personally to resolve your issues.
 • And last but not least - Administration of this forum is not responsible for the content and opinions expressed in posts by individual users.

Thank you and best regards.
Members of Truck-Spotters.eu.
BloQcs design by Bloc
SMF 2.0.18 | SMF © 2013, Simple Machines
SMFAds for Free Forums